EFT Srbija


EFT Trade d.o.o.

Španskih boraca 3/IV
11070 Beograd
Republika Srbija

Tel: +381 11 30 11 021
Email: srbija@eft-group.net

EFT GrupaEFT Grupa je jedinstvena evropska trgovačka i investiciona kompanija čiji je glavni operativni fokus na zemlje centralne i jugoistočne Evrope. EFT nastavlja da bude pionir u trgovini i inovacijama na svom području delovanja, kao lider u razvoju tržišta električne energije jugoistočne Evrope kroz trgovinu i ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

Grupa je vlasnik i operater rudnika lignita i termoelektrane Stanari koji su locirani u Bosni i Hercegovini. Pored već izgrađene TE Stanari instalisane snage 300 MW, koju je sama razvila, EFT Grupa gradi i hidroelektranu Ulog, instalisane snage 35 MW, kao i solarnu elektranu Bileća, instalisane snage 60 MW, takođe u Bosni i Hercegovini. Puštanjem u komercijalni rad svoje prve elektrane, EFT Grupa je ostvarila jedan od svojih primarnih ciljeva i postala prva integrisana elektroenergetska kompanija u privatnom vlasništvu u jugoistočnoj Evropi.

Trgovina i snabdevanje električnom energijomLicencirane kompanije EFT Grupe za trgovinu na veliko u Republici Srbiji su Energy Financing Team (Switzerland) AG i EFT Trade d.o.o. Beograd, dok se snabdevanjem krajnjih kupaca, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, može baviti samo kompanija EFT Trade d.o.o. Beograd.

Informacije o snabdevanju krajnjih kupacaSvaki kupac električne energije ima pravo (a kvalifikovani kupac i obavezu) da na slobodnom tržištu izabere komercijalnog snabdevača električnom energijom. Ovo praktično znači da svi kupci imaju pravo i mogućnost da slobodno odluče od kog će snabdevača nabavljati električnu energiju i da izaberu onog ponuđača čija im ponuda za snabdevanje najviše odgovara, kao i da u slučaju promene snabdevača to besplatno i učine u propisanom roku (do 21 dan). Sama isporuka električne energije, bez obzira na izabranog komercijalnog snabdevača, u svakom slučaju i dalje ostaje u isključivoj nadležnosti Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd ili pak Operatora prenosnog sistema AD „Elektromreža Srbije“, a u zavisnosti na kom naponskom nivou je priključak kupca.

Za više informacija o uslovima i načinu izbora i promene snabdevača možete posetiti sekciju „Dokumenta“, ili nas možete direktno kontaktirati elektronskom poštom na adresu eft-snabdevanje@eft-group.net ili putem besplatne telefonske linije 0800-111-005.

DokumentaZakon o energetici (Službeni glasnik RS, broj 145/2014)

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Službeni glasnik RS, broj 63/2013 i 91/2018)

Pravila o promeni snabdevača (Službeni glasnik RS, br. 65/15 i 10/17) „interno prečišćen tekst“

Odluka o izmenama i dopunama Pravila o promeni snabdevača (Službeni glasnik RS, broj 10/2017)

Pravila o promeni snabdevača (Službeni glasnik RS, broj 65/2015)

Šema postupka promene snabdevača na zahtev kupca

Ostvarivanje prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji električne energije i prirodnog gasa

Pravila o radu tržišta električne energije

Pravila o radu prenosnog sistema (Službeni glasnik RS, broj 60/2020)

Pravila o radu distributivnog sistema (Službeni glasnik RS, broj 71/2017)

Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije („Službeni glasnik RS“, br. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98/16, 99/18, 4/19)

Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS“, br. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15, 109/15, 98/16, 99/18)

Cene za pristup sistemu za prenos električne energije (važe od 01.11.2019. godine)

Cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije (važe od 08.11.2019. godine)

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Pravilnik o naknadama za unapređenje energetske efikasnosti

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Opšti uslovi snabdevanja električnom energijom

Garancije porekla prodate električne energijeUdeli pojedinih izvora energije u ukupno prodatoj električnoj energiji svim svojim krajnjim kupcima u 2019. godini

Udeli pojedinih izvora energije u ukupno prodatoj električnoj energiji svim svojim krajnjim kupcima u 2018. godini

Udeli pojedinih izvora energije u ukupno prodatoj električnoj energiji svim svojim krajnjim kupcima u 2017. godini

Struktura energije iskorišćenih garancija porekla električne energije svim svojim krajnjim kupcima (nije ih bilo za period 2017.-2019. godina)

Izveštaj operatora prenosnog sistema za 2019. godinu

Izveštaj operatora prenosnog sistema za 2018. godinu

Izveštaj operatora prenosnog sistema za 2017. godinu

Internet stranica registra garancija porekla

Internet stranica garantovanog snabdevača u vezi sa sistemom podsticaja

Kontakteft-snabdevanje@eft-group.net